Sơ đồ, tổ chức bộ máy

Đang cập nhập...
Tổng số cán bộ, CNVC-LĐ: 51 người (tại thời điểm T1/2019)
1. Lãnh đạo Ban:
 
      Giám đốc: NGUYỄN CÔNG HÒA
      - Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
      - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
      -  Điện thoại: 0913.538.150


Nhiệm vụ:
- Lãnh đạo, điều hành và quản lý chung về mọi mặt hoạt động và công tác của Ban, của các tổ chuyên môn trực thuộc Ban.
- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ; quy hoạch; tài chính; đầu tư - xây dựng cơ bản; đối ngoại và quyết định các chủ trương lớn trong hoạt động của Ban.
- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế công khai tài chính theo quy định hiện hành. 
- Trực tiếp quản lý, điều hành tổ Hành chính – Văn phòng, Kế toán – Tài vụ, Quản lý lồng bè.
- Thực hiện quản lý đơn vị theo chế độ một thủ trưởng. Có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để các tổ chức Đảng, đoàn thể tham gia giám sát, quản lý mọi hoạt động của đơn vị.

 
   
     PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN THÙY LIÊN

     - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
     - Trình độ lý luận chính trị: trung cấp
     - Điện thoại: 0986.929.239
     - Email: [email protected]

Nhiệm vụ:
- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc quản lý hoạt động của các điểm thu phí, lệ phí;
- Tham mưu, giúp việc Giám đốc quản lý hoạt động thu, chi tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật.
- Trực tiếp tham mưu, giúp việc Giám đóc, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để quản lý tốt các nguồn thu của đơn vị.
- Phụ trách nội dung, hình thức công tác quảng bá hình ảnh du lịch, danh lam thắng cảnh trên các vịnh, nội dung, hình ảnh các bài viết đăng tải lên trang web của đơn vị.
- Tham mưu đề xuất luân chuyển nhân sự tại các điểm thu phí.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của bộ phận kiểm tra, giám sát.
 
      PHÓ GIÁM ĐỐC: PHẠM VĨNH TOÀN
      - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản
      - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
      - Điện thoại: 01659.564.866
      - Email: [email protected]


Nhiệm vụ:
- Tham mưu, giúp việc Giám đốc quản lý hoạt động của tổ môi trường
- Trực tiếp tham mưu, giúp việc Giám đốc xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện công tác quản lý, quy hoạch lồng bè và thu gom rác, đảm bảo vệ sinh môi trường trên các vịnh.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
- Tham mưu Giám đốc thực hiện hiệu quả thu tiền VSMT theo phương án xã hội hóa.
2. Tổ Hành chính - Văn phòng
Chức năng, nhiệm vụ:
- Tham mưu, đề xuất, giúp Lãnh đạo Ban về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo; Thực hiện các quy định về lao động, tiền lương, bảo hiểm, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) và người lao động.
- Tham mưu, đề xuất, giúp Lãnh đạo Ban xây dựng, tổ chức, giám sát thực hiện các Quy chế, Quy định trong cơ quan và các Quy định có liên quan đến công tác quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.
- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
- Thực hiện công tác quản lý hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ tài liệu, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động cơ quan.
- Trực tiếp giúp việc Giám đốc quản lý giờ công, ngày công, thu lý bảng chấm công, theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản của người lao động.
- Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của cơ quan.

  
     
      HÀ THỊ THẮM – TỔ TRƯỞNG

      - Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
      - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
      - Điện thoại: 0978.816.809
      - Email: [email protected]

 
     
      VŨ VĂN LIỆU – NHÂN VIÊN

     - Trình độ chuyên môn: Đại học QTKD, Thạc sỹ quản lý công
     - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
     - Điện thoại: 0989.557.423
     - Email: [email protected]
 
  
 

     LÊ THỊ GIANG – NHÂN VIÊN

    - Trình độ chuyên môn: cao đẳng kế toán
    - Điện thoại: 01666.107.479
    - Email: [email protected]
 

3. Tổ Kế toán – Tài vụ:
Chức năng, nhiệm vụ:
- Tham mưu, đề xuất giúp Ban giám đốc xây dựng kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mua sắm, quản lý, thanh lý tài sản cơ quan; phối hợp với Tổ Hành chính- Văn phòng giám sát hoạt động kiểm tra các tổ chuyên môn thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; quy định thi đua khen thưởng và các quy định về quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan.
- Thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, thưởng, bảo hiểm và các khoản trợ cấp khác cho CB, CNVC-LĐ cơ quan theo quy định.
- Quản lý và sử dụng phần kinh phí được điều tiết để lại theo tỷ lệ theo quy định của pháp luật.
- Quản lý và theo dõi việc nhập, xuất nhiên liệu, tài sản của đơn vị.
- Tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí, sử dụng vé, biên lai báo cáo phòng ban  của huyện khi có yêu cầu.
 
   
    TRẦN TRUNG DŨNG - TỔ TRƯỞNG

    - Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kinh tế
    - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
    - Điện thoại: 0986.566.211
    - Email: [email protected]
 
 
   
    BÙI THỊ HUYỀN TRANG – KẾ TOÁN THU

   - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, kiểm toán
   - Điện thoại: 0981.256.670
   - Email: [email protected]
 

 
   
    PHẠM THỊ HỢP – THỦ QUỸ, KHO

    - Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
    - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
    - Điện thoại: 01672.434.879
    - Email:


4. Tổ thu phí dịch vụ:
Chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí tham quan, lưu trú trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà;
- Tham mưu, giúp việc Ban giám đốc xây dựng kế hoạch để quản lý hiệu quả nguồn thu phí, lệ phí tham quan trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý và giám sát hoạt động của Đội tàu du lịch theo đúng thông báo tuyến và giá niêm yết do UBND huyện ban hành.
- Trực tiếp thực hiện công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh các điểm du lịch, các tuyến trên các vịnh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước thăm quan vịnh.
- Thực hiện nhật ký đầy đủ, kịp thời số lượng vé phát hành và theo dõi hoạt động của các tàu, tour trên các vịnh.
 
   
     PHẠM VŨ VIỆT KƯỜNG - TỔ TRƯỞNG

    - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
    - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
    - Điện thoại: 01677.133.455
     - Email:
 
 
   
     NGUYỄN ĐÌNH HƯNG – TỔ PHÓ

    - Trình độ chuyên môn: Trung cấp
    - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
    - Điện thoại: 0384.588.618
 


5. Tổ Quản lý lồng bè
Chức năng, nhiệm vụ:
- Trực tiếp tham mưu giúp việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện công tác quản lý, quy hoạch, sắp xếp, di dời lồng bè, giàn bè NTTS trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà theo quy hoạch của thành phố và Huyện.
- Tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ dân NTTS trên các vịnh nghiêm chỉnh chấp hành các Quyết định quy hoachjc ủa Thành phố và chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện về hạn chế phát triển thêm các ô lồng, giàn bè NTTS mới để đảm bảo cảnh quan du lịch và môi trường vịnh.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên các vịnh.
- Phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các vịnh cũng như thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Huyện ủy, UBND huyện giao.
 
     

     LÊ VĂN KIÊN - TỔ TRƯỞNG

    - Trình độ chuyên môn: Đại học – CN kỹ thuật môi trường
    - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
    - Điện thoại: 0963.050.656
    - Email: [email protected]
  
 
    NGUYỄN HỒNG VÂN – TỔ PHÓ

   - Trình độ chuyên môn: Trung cấp vận hành máy thủy
   - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Điện thoại: 0978.835.060
 
 

6. Tổ môi trường
- Trực tiếp tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên các vịnh.
- Trực tiếp làm công tác thu gom vớt rác trôi nổi, rác của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên các vịnh và thu tiền vệ sinh môi trường theo phương án xã hội hóa.
- Tham mưu Ban giám đốc lập hồ sơ và báo cáo UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường vịnh.
- Phối hợp với Ban quản lý vịnh Hạ Long thực hiện thu gom, xử lý rác khu vực giáp ranh vịnh Lan Hạ - Hạ Long.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Huyện ủy, UBND huyện giao.
 
         
       TRẦN TRUNG HUY

       - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
       - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
       - Điện thoại: 0979.458.8557. Tổ  kiểm tra, giám sát
Chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động,  hiệu quả công việc của các tổ chuyên môn trực thuộc Ban.
- Kiểm tra, giám sát cán bộ, CNVC-LĐ đơn vị chấp hành nội quy của các tổ chuyên môn, quy định, quy chế của cơ quan.
- Trực tiếp giám sát ngày công, giờ công, quy định về trang phục, đồng phục….
- Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Tham mưu Ban giám đốc, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật đơn vị trong công tác xét duyệt danh hiệu thi đua hàng năm và đưa ra các hình thức kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm.
 
   
      NGUYỄN THÙY LIÊN - TỔ TRƯỞNG

 
 
 

  Bình luận hoặc đặt câu hỏi của bạn


Copyright 2010 - 2017 © Bản quyền thuộc Ban quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà
Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải
Cơ quan thực hiện: Ban quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà
Chịu trách nhiệm nội dung:
- Ông Nguyễn Công Hòa - Giám đốc Ban quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.
- Bà Nguyễn Thùy Liên - Phó giám đốc Ban quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.
Địa chỉ:Số 104 - Đường Núi Ngọc - Thị trấn Cát Bà - huyện Cát Hải - TP Hải Phòng.
Điện thoại : tải xuống 0313.688.939;  Website: http://catbabay.com.vn; Email: [email protected]
Đang truy cập: 10 Hôm nay: 493 Tháng hiện tại: 6,588 Tổng lượt truy cập: 1,965,970
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây